ສະພາບໍລິຫານ
ສະຫະກອນອອມຊັບ-ສິນເຊື່ອ ອທອ

ທ່ານ ວັດທະນາ ວົງເທວັນ
(ປະທານ)

ທ່ານ ນ. ມິ່ງລາວັນ ຂຽວວົງພະຈັນ
(ຮອງປະທານ)

ທ່ານ ຫົງສະຫວັນ ວົງຄຳຊາວ
(ຄະນະ)

ທ່ານ ນ ຄຳໃບ ໂພໄຊ
(ຄະນະ)

ທ່ານ ໄຊສົມໝາຍ ສໍສຳພັນໄຊ
(ຄະນະ)

WWW.SCC.ETLLAO.COM