ຄະນະອຳນວຍການ

ທ່ານ ໄຊສົມໝາຍ ສໍສຳພັນໄຊ
ຕຳແໜ່ງ: ອຳນວຍການ ສອສ
ພາລະບົດບາດ: ຊີນຳລວມ
ໂທ: 22878949
ອີເມວ: sspx_xaysommai@hotmail.com
ທ່ານ ນາງ ສີສຸພັນ ແກ້ວມະນີວົງ
ຕຳແໜ່ງ: ຄະນະອຳນວຍການ ສອສ
ພາລະບົດບາດ: ຊີ້ນຳວຽກງານ ສິນເຊື່ອ
ໂທ: 22210090
ອີເມວ: nangkeo.etl@gmail.com
ທ່ານ ນ. ມະນີຄຳ ພິມມະສານ
ຕຳແໜ່ງ: ຮອງອຳນວຍການ ສອສ
ພາລະບົດບາດ: ຮັບຜິດຊອບດ້ານບັນຊີ
ໂທ: 22210446
ອີເມວ: tengetl_980@yahoo.com
ທ່ານ ພຸດໄລ ວົງໄຊ
ຕຳແໜ່ງ: ຄະນະອຳນວຍການ ສອສ
ພາລະບົດບາດ: ຊີ້ນຳວຽກງານການຕະຫຼາດ ແລະ ວິໄຈການລົງທຶນ
ໂທ: 22210193
ອີເມວ:
ທ່ານ ນ. ຈັນພອນ ພາລະໂກສົນ
ຕຳແໜ່ງ: ຄະນະອຳນວຍການ ສອສ
ພາລະບົດບາດ: ຊີ້ນຳວຽກງານ ບໍລິຫານ ແລະ ໄອທີ
ໂທ: 23871111
ອີເມວ:

ໜ່ວຍງານ ກວດກາ

ທ່ານ ໄຊຍະວົງ ສີຈະເລີນ
ຕຳແໜ່ງ: ປະທານ ກວດກາ
ພາລະບົດບາດ: ກວດກາ
ໂທ: 22210444
ອີເມວ:
ທ່ານ ນ. ປະດາພອນ ໄຊຍະໂຄດ
ຕຳແໜ່ງ: ຮອງປະທານກວດກາ
ພາລະບົດບາດ: ກວດກາ
ໂທ: 22210086
ອີເມວ:
ທ່ານ ເດດປະຊາ ໂຈມມະນີວົງຂາວ
ຕຳແໜ່ງ: ຄະນະ ກວດກາ
ພາລະບົດບາດ: ກວດກາ
ໂທ: 22490358
ອີເມວ:

ໜ່ວຍງານ ສິນເຊື່ອ

ທ່ານ ສຸເລດ ພູນສະຫວັນ
ຕຳແໜ່ງ: ສິນເຊື່ອ
ພາລະບົດບາດ: ສິນເຊື່ອ
ໂທ: 22490269
ອີເມວ: toomie3@hotmail.com
ທ່ານ ນ. ຄຳພວງ ແສງມະນີພອນ
ຕຳແໜ່ງ: ສິນເຊື່ອ
ພາລະບົດບາດ: ສິນເຊື່ອ
ໂທ: 22490370
ອີເມວ: khamphuang.etllao@gmail.com
ທ່ານ ນ. ມະໄລທິບ ໄທລາວັນ
ຕຳແໜ່ງ: ສິນເຊື່ອ
ພາລະບົດບາດ: ສິນເຊື່ອ
ໂທ: 22210078
ອີເມວ: hip_tv@hotmail.com
NEXT PAGE

ສະຫະກອນອອມຊັບ-ສີນເຊື່ອ ອທອ